DÜNYANIN HRİSTİYANLAŞTIRILMASI PROJESİ: VATİKAN’IN EKÜMENİK HAREKETİ ÇERÇEVESİNDE EKÜMENİZMİN UYGULANMASINDA VATİKAN KONSİLİ’NİN ALDIĞI KARARLAR, PLANLARI VE UYGULANAN YÖNTEMLER/METOTLAR (ÖMER MEMOĞLU)

Sosyal Medyada Paylaş!

DÜNYANIN HRİSTİYANLAŞTIRILMASI PROJESİ:

VATİKAN’IN EKÜMENİK HAREKETİ ÇERÇEVESİNDE EKÜMENİZMİN UYGULANMASINDA VATİKAN KONSİLİ’NİN ALDIĞI KARARLAR, PLANLARI

VE UYGULANAN YÖNTEMLER/METOTLAR

 

Ömer Memoğlu[1]

 

[1] Uzman, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS), omer.memoglu@turkdegs.org

 

 

1.                  Ekümenizme İlişkin Katolik İlkeler ve Misyon

 

Ekümenizme ilişkin Katolik ilkelere baktığımızda madalyonun iki yüzü olduğunu görüyoruz. Madalyonun görünen yüzünde tüm Hristiyanlar arasında birliğin yeniden kurulması/sağlanması düşüncesinin İkinci Vatikan Konsili’nin başlıca odak noktası olduğu görülüyor. Ancak madalyonun arka yüzünde (görünmeyen yüzünde) ise burada bahsedilen tüm Hristiyanlar arasındaki birliğin yeniden kurulması/sağlanması ifadesinin aslında doğrudan bütün dünyanın Hristiyanlaştırılması üzerine sürdürülen bir proje olduğu gerçeğini görmek gerekiyor…

 

İkinci Vatikan Konsili’nin aldığı kararlara göre birliğin yeniden sağlanması için Mesih’in tek bedenini (tek dünya hükümetini/düzenini) kurmak gerekiyor ve bunu başarmanın en etkili yolu ise ekümenik hareket! İşte bu nedenle Vatikan Konsili, tüm Katolikleri zamanın alametlerini tanımaya (burada Mesih’in gelişi öncesinde görülmesi beklenen alametlerden bahsedilmektedir/sahte alametler ve sahte bir Mesih mühendisliği ya da küresel krizler yoluyla oluşturulması amaçlanan Mesih beklentisi söz konusu olabilir) ve ekümenizm hareketinde aktif rol almaya teşvik/davet ediyor.

 

2.                  Ekümenizm Birliğinin Yeniden Entegrasyonu

 

Vatikan’a göre “ekümenizm birliğinin yeniden entegrasyonu” olarak ifade edilen bir tanımlama var. Burada bahsi geçen birlik kavramı Hristiyan dünyası içerisindeki bölünmeleri/çatışmaları sonlandırmayı ifade ederken tek dünya düzeninin Mesih’in tek dünya Kilisesi’nin ekümenik entegrasyonla mümkün olduğuna da vurgu yapılıyor. Hatta asıl vurgu yapılmak istenen ekümenik hareketin dünyanın tamamına entegre edilmesi ve yayılması.

 

Birlik kavramının ardından bir diğer dikkat çekilmesi gereken kavram ise o nedenle entegresyon kavramı. Entegrasyon kavramını genellikle göç alanında çalışma gerçekleştirenler yakından tanımakta ve uyum olarak değerlendirmekteler. TDK (2023)’ya göre bütünleşme ve uyum anlamına gelen entegrasyon kavramına ülkemize yönelik yaşanan yoğun göç hareketleri çerçevesinde aşinayız.

 

Ekümenik hareketin başarıya ulaşması için, arzu edilen tüm dünyanın Hristiyanlaştırılması projesinin hayata geçirilebilmesi için ulus devletlerin demografik yapılarının parçalanması, hibrit/karma model çok uluslu kimlikler yaratılması, göçün bir silah olarak kullanılmasıyla yönlendirilebilir göç dalgalarının oluşturulması, insani güvenlik/etik gibi kavramlar kullanılarak ulus devletlerin sınır güvenliğinin tesis edildiği anti personel mayınların çeşitli uluslararası antlaşmalar dayatmalarıyla sökülmesi ve göç yollarının açılması, istikrarsız bölgeler yaratılarak hedef devletlere yönelik sosyolojik mühendislik operasyonlarının yürütülmesi ve göç dalgalarının hedef devletlerin demografik yapıları parçalaması amaçlanıyor. Özetle stratejik göç mühendisliği bir ekümenik hareket projesidir.

 

2.1.           Dinler Arası Diyalog Programı

 

Vatikan Konsili, ekümenik hareket çerçevesinde Hristiyan birliğini (Dünyanın Hristiyanlaştırılması Projesi’ni) geliştirmek için planlanan ve arzu edilen girişimleri/faaliyetleri ifade ederken bunların içerisinde vurgu yapılan bir kavram daha var. O kavram ise kardeşlerle diyalog kavramıdır. Türkiye’de FETÖ’nün misyonunu üstlenmiş olduğu dinler arası diyalog projesi ekümenik hareketin, Hristiyan birliğinin (Dünyanın Hristiyanlaştırılması Projesi’nin) başarıya ulaşması adına sergilenen bir ihanet programıdır. Programın ajandası doğrudan Vatikan Konsili tarafından hazırlanmış ve Vatikan Konsili’nin / Haçlıların ileri karakolu FETÖ tarafından uygulamaya konulmak istenmiştir.

 

 

 

3.                  Ekümenizmin Uygulanması

 

Vatikan belgelerine göre Hristiyan inancındaki Baba-Oğul-Kutsal Ruh denklemi çerçevesinde ekümenizmin uygulanması planları içerisinde ifade edilen bazı teolojik aktarımlar vardır. Bunlardan ilki, kurtarıcı İsa Mesih’in kendi ölümünün arifesinde (çarmıha gerildiği esnada) babasına (Tanrı’ya) Kilise’nin birliği için yalvardığıdır. Vatikan Konsili, Kilise’nin birliği için sık sık şu duaya başvurulması gerektiği belirmektedir;


“Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin” (Yu. 17,21).

 

Vatikan Konsili için “birlik” ifadesi bu nedenle çok önemli ve kutsaldır. Birlik için emredilen dualar olduğu gibi belirli özel durumlarda ya da Ekümenik toplantılar/ayinler sırasında Katolik Hristiyanların kendilerinden ayrı kardeşleri ile birlikte dua etmelerine izin verilmesi bunun bir göstergesidir. Ekümenik hareketin sözde tüm Hristiyanlığın yeniden bir araya getirilmesi özde ise tüm dünyanın Hristiyanlaştırılması projesi olması sebebiyle toplantılarında/ayinlerinde (Ortak Tapınma (communicatio in sacris) gerçekleştirilmektedir.

 

"...Çünkü her nerede iki ya da üç kişi benim adıma bir araya gelirse, ben orada onların ortasındayım.” (Luka 17:3)

3.1.                       Ekümenizmin Başarıya Ulaşması İçin Planlanan Misyonerlik Faaliyetleri

 

Vatikan’ın ekümenik hareketinin başarıya ulaşması için planlanan ve uygulamaya konulan operasyonun içerisinde misyonerlik faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Katolik inancının ifade ediliş biçimi ve yöntemi kardeşlerle (buradaki kardeşler ifadesi Katolik Hristiyanlar dışındaki tüm Hristiyan dünyası ile sınırlı kalmamakta, dejenere edilmesi/asilimasyona uğratılması amaçlanan tüm insanlığı/inançları ifade etmektedir) diyaloğa engel olmamalıdır. Diyalog ifadesi dinler arası diyalog programı çerçevesinde üç semavi dinin birleştirilmesi planı kapsamında dünyanın Hristiyanlaştırılması projesinin hayata geçirilmesini tanımlamaktadır.

 

3.2.                       Vatikan’ın Ekümenizmin Uygulanması Çerçevesinde Katolik Temelli Doktrinsel Programı Kapsamında;

 

Ulus devletler arası iş birliğinin (birliği) sağlanmasının yolu adına küresel ölçekte krizler silsilesinin yaratılması gerektiği ifade edilmektedir. İşte dinamit tam olarak burada yerleştirilmektedir. Vatikan belgelerine göre kıtlık ve doğal afetler, cehalet ve yoksulluk, artan konut sıkıntısı ve küresel ölçekte gelir dağılımında adaletsizlik oluşturulması bu sıkıntılarının giderilmesi adına Mesih’e inanan tüm inananların bu kriz sürecinden kurtuluş umudu ile Mesih beklentisine kapılmaları kapsamında birbirlerini daha iyi tanımaları/anlamaları/takdir etmeleri mümkün olabileceğinden bu strateji ile HRİSTİYAN BİRLİĞİNİN yolunun açılabileceği belirtilmektedir Vatikan belgelerinde…

 

4.      Sonuç

 

Ekümenik hareket projesi küresel ölçekte fiziki ve manevi bir işgal projesidir. Bu hareketin doktrinsel temeli Vatikan Konsili tarafından planlanmış/hazırlanmış ve doğrudan tüm dünyanın Hristiyanlaştırılması çerçevesinde insanlığın inanç sistemlerinin tek din anlayışına dönüşümünü hedef almaktadır. Uygulanan strateji içerisinde bazı anahtar kavramlar yer almaktadır. Bunlardan bazıları; birlik, kardeşlik, entegrasyon ve diyalogtur.

 

Dinler arası diyalog programı çerçevesinde ise üç semavi dinin birleştirimesi adı altında birlik kavramından hareketle Müslümanların inancı İslam Dini ve Yahudilerin inancı Yahudiliğin yok edilmesi, oluşturulması muhtemel bir Mesih beklentisi ile Hristiyanlık çatısı altında toplanmalarının/dejenere edilmelerinin sağlanması, bu stratejiyi hayata geçirmek için ise küresel ölçekte krizler/kaoslar silsilelerinin yaratılmasının mubah olduğu bir anlayışa dayanmaktadır.

 

Ekümenik hareketin amacına hizmet eden yayınların içerisinde bahsi geçen birlik, kardeşlik, entegrasyon ve diyalog kavramlarının yer alması bu yayınların tespit edilmesi noktasında önem arz edebilir.

 

 

Kaynakçaya Erişim Hakkında

 

Türk uyruklu araştırmacı/yazarlar memoglu.omer@gmail.com adresinden kaynakça talebinde bulunabilirler.