Endüstri 4.0 ve Lojistik

Sosyal Medyada Paylaş!

Endüstri 4.0 ve Lojistik

                                          

TÜRK DEGS Gönüllü Araştırmacıları Burak ÇINAR-Görkem OVALI

Teknolojinin ve yeni iletişim sistemlerinin gelişmesi her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de büyük değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Bilgi sistemlerinin gelişmesi, lojistik hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır. Son yıllarda e-ticaret dünya ekonomisinin önemli bir alanı haline gelmiş ve lojistik sektörü de büyük değişimler geçirmiştir. Yeni bilgi sistemleri ile e-ticaret ortamında alışveriş yapmanın yanı sıra hızlı teslimat da bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bu nedenle bilgi sistemleri ile daha hızlı, güvenilir ve verimli lojistik yönetimi sağlanmaktadır. Diğer endüstriler gibi lojistik de Endüstri 4.0 teknolojilerinin gelişmesiyle erişimini genişleterek gelişen bir endüstri haline gelmiştir. Bu çalışma, Endüstri 4.0 ve lojistik sektöründeki değişimleri yeni bilgi sistemleri temelinde ele almaktadır.

Bu teknolojilerle birlikte akıllı limanlar ve sürdürülebilir kalkınma kavramları giderek daha önemli hale gelmiş, limanlar; ulaşım, depolama operasyonları, kaynak planlaması vb. Faaliyetlerde bilişim teknolojileri kullanılmalıdır. Aksi takdirde limanların dijital çağda teknolojik gelişmelerden ve yeniliklerden bağımsız hareket etmeleri halinde operasyonel sürdürülebilirliği sağlamaları mümkün değildir.

İnsanlık tarihinde sürekli ivmelenen teknolojinin gelişme süreci gemi taşımacılığında otomasyon olarak kendini göstermekte ve tüm dinamikleri baştan aşağı değiştirmektedir.

Endüstri 4.0’ın Lojistik ve Limancılık Sektörüne Etkileri

Endüstri 4.0, lojistik ve dağıtım zincirleri dahil olmak üzere BİT uygulamalarını hem şirketler içinde hem de şirketler arasında ürün oluşturma ve kullanmanın tüm aşamalarında sistemlere entegre etmeli ve dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda artık tüm sistemlerin kendi değer zincirinin her bir parçasının otomasyonunun ötesinde birbiriyle entegre olması gerekiyor. Entegrasyonun en önemli özelliği, değer zincirinin tüm adımlarının gerçek zamanlı, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olması, akıllı ve uyarlanabilir endüstriyel süreçlerin vizyonunu mümkün kılmasıdır. Bu vizyon, daha hızlı, daha esnek, daha kaliteli ve daha verimli bir endüstriyel yolculuğu tanımlar. Yüksek performanslı ve merkezi olmayan katmanlı üretim sistemleri, lojistik maliyetlerini ve envanter seviyelerini azaltacaktır. Endüstri 4.0 kavramı, lojistik sektörü ve diğer tüm sektörler için önemli değer yaratma fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda Lojistik 4.0 veya Dijital Lojistik yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor; yerel dinamiklere ve lojistikle ilgili süreçlere, hedeflere, tedarik Zinciri üyelerine özel önem veren otonom bir karar verme mekanizması tarafından yönetilen merkezi olmayan bir yapı olarak tanımlanabilir. Ve istemciler dijital olarak birbirine bağlanır. Dijitalleştirme ve Nesnelerin İnterneti aracılığıyla tedarik zinciri görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin sağlanması, Lojistik 4.0'ın temelini oluşturacaktır. IoT tabanlı ulaşım altyapısında akıllı otonom araçların kullanılması, yepyeni bir boyutun kapılarını açacak ve daha otomatik ve esnek lojistik çözümlerine yol açacaktır. Kapasite, hava durumu, trafik ve araçlar hakkında daha kapsamlı bilgiler paylaşıldığında büyüyen lojistik daha verimli yönetilebilir. Tüm sektörlerdeki Sanayi 4.0 dönüşümüyle verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam alanlarında gelişmeler kaydedilmesi beklenmektedir. Otomotiv sektöründe potansiyel verimlilik artışına yönelik veriler sunulmuştur.

Lojistik sektörü için özellikle akıllı depo ve şirket içi lojistik çözümleri göze çarpmaktadır. Lojistik operasyonları için optimize edilmiş esnek mimari tasarımlar, simülasyon uygulamaları ile test edilebilecektir. Zenginleştirilmiş gerçeklik gözlükleri ile, lojistik ve üretimle ilgili veriler çalışanın görüş alanına getirilebilecek, personelin sürecin bir sonraki aşamasını doğru seçmesine yardımcı olunacaktır. Her iki gelişme, şirket içi lojistik faaliyetlerine daha az zaman ayrılması sayesinde, stok döngüsünü ve teslim süresini kısaltarak işletme sermayesini daha güçlü hale getirecektir. Ayrıca yakın gelecekte pek çok depoda hücresel ulaşım sistemleri ile çevresini bağımsız olarak lazer tarayıcıları, kızılötesi sensörleri ve RFID çiplerini kullanarak algılayabilen ve özerk bir şekilde kendi yerlerine gidebilen bağımsız araç filoları kullanılacaktır.

Yine insan-makine etkileşimini artıracak ve depolama teknolojisini bir üst seviyeye taşıyacak yüz tanıma teknolojisi, sesli veya ışıklı yönlendirme sistemleri, kendi kendine giden envanter araçları, akıllı raflar ve envanter birimleri ve bunlara karar verebilen otomatikleştirilmiş bileşenler daha da geliştirilecek.

 

Rotada kendi. Unutulmamalıdır ki, e-ticaret ve bulut teknolojilerinin her geçen gün değiştiği küresel bir dünyada, Türkiye bir lojistik sistem kurmuştur, bilgi iletişim altyapısı ve bu lojistik sistem içerisinde büyük verinin analizi ve değere dönüştürülmesidir. - Artan bilgi, dünyanın önemli bir lojistik merkezi olmasını sağlayacaktır.

 Lojistik 4.0 sürecinde, ulaşım alanında çalışan tüm oyuncular, uydu takip sistemleri kullanılarak araç takibi, araçların diğer araçlarla iletişimi, trafik ve yol durum bilgileri, araçlarla ilgili farklı sensör verileri ve yükleri ile ilgili teknolojilere maruz kalıyor; -araç tabanlı yönlendirme ve rota güncelleme otomasyonu şekilde verilebildiği akıllı sistemleri kullanmak durumunda kalacaktır. Günümüzde lojistik zincirinin en önemli halkalarından biri limandır. Limanlar, deniz taşımacılığı için en önemli alanlardır ve büyük miktarlardaki malları uzun mesafelere verimli bir şekilde taşıyabilir. Öte yandan artan talep nedeniyle mevcut limanlarımız kapasitelerini artırmış ve maksimum kapasitelerini daha verimli kullanmak için ekipman, teknoloji ve sistemlere yatırım yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Çünkü günümüz ihtiyaçlarına göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), limanlarda ve tüm endüstrilerde giderek daha önemli hale gelmektedir.

 Lojistik sektörünü doğrudan etkileyen Endüstri 4.0, kaçınılmaz olarak denizcilik ve liman sektörlerini de etkileyecektir. Örneğin, Endüstri 4.0 hayatımızın büyük veri analitiğine girerken, liman operasyon tahminleri düşük hata oranları ile daha erken hesaplanabiliyor ve liman altyapısı, üst yapıları ve ekipmanları daha verimli kullanılabiliyor, tedarik zincirinde riskin azalması ile emniyet stoklarının, taşıma maliyetlerinin ve dolayısıyla toplam tedarik zinciri maliyetlerinin azaltılması mümkün olabilecektir. Bu dönüşüme bağlı olarak denizcilik endüstrisinin içinde olduğu tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması gerekecektir. Bu süreçte, küresel tedarik zincirindeki tüm denizcilik sektörü oyuncularını içeren bir elektronik platform oluşturulacaktır. Liman yetkilileri; bağlana bilirliklerini, otonom sistemlerini ve büyük veri analitiğini artırmak için dijitalleşme seviyelerini artırmak zorunda kalacaklar. Bu noktada tahmin edin; etkin, verimli ve yaygın olarak kullanılan bir "liman topluluk sistemi" oluşturmak kritik önem taşıyor. Liman topluluğu, limanla ilişkili ve bağlantılı tüm özel ve kamu kurumlarını ifade eden bir kavramdır. Bu sistemler, süreçte taşıyıcıları, nakliyecileri, limanları ve gümrük makamlarını birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. Bu sistemde paydaşlar arasında Elektronik Veri Değişimi (EDI), gümrük işlemleri, kargo ve gemi durumu, takip sistemi, istatistik ve belge tutma, e-ticaret, liman müşteri hizmetleri vb. işlemleri yapmaktadır.

 

Lojistik 4.0 Kavramı

Almanya’da ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada hızla yayılan dördüncü sanayi devrimi kavramı, rekabetin ön planda olduğu tüm diğer sektörler gibi lojistik sektöründe de hızlı bir şekilde önemli duruma gelmiştir (Saatçioğlu, Tuğdemir Kök ve Özispa, 2018:1684).

Lojistik sektörünün hemen hemen tüm diğer üretim ve hizmet sektörleri ile yakından ilişkili olması, sektördeki olası değişimlere uyum sağlama ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Lojistik sürecinin fiziksel olarak ele alınması, lojistik hizmet sağlayıcılarını rekabetçi kılmak için yeterli değildir.

Gelecekteki lojistik adımlar dijitalleşme, akıllı çözümler ve otomasyona dayalı olacak. Tarihsel olarak, lojistik hizmet sağlayıcılarının başarısının anahtarları verimlilik, standardizasyon ve düşük maliyet olmuştur. Dijitalleşmeyle birlikte çeviklik, müşteri odaklılık, esneklik ve sürekli inovasyonun zorunlulukları da artıyor.

Dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte lojistik sektörü de dijital dönüşüme dahil oldu. Lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi bugün bir norm haline geliyor. Günümüzde bu gelişmeyi dikkate almayan firmalar rekabette geride kalacaklardır. Aksine, dijitalleşmeyi iyileştirme fırsatı olarak kabul eden şirketlere ise belirleyici bir rekabet avantajları sağlayacaktır (Jeschke, 05.06.2018).

Geniş anlamda Lojistik 4.0, lojistik alanındaki dijitalleşme ve otomasyonun nasıl şekillendiğini ve desteklediğini ve Endüstri 4.0'ın nakliye ve işlevler arası koordinasyon görevleri üzerindeki etkisini açıklıyor (Scherf, 5 Haziran 2018). Dar anlamda Lojistik 4.0, tedarik zincirindeki tüm şirketlerde, üreticilerden müşterilere, üçüncü taraf lojistik şirketleri aracılığıyla yüksek düzeyde bağlantılı süreçlerin, verilerin ve sistemlerin entegrasyonu ve entegrasyonu olarak tanımlanabilir (Schiemann, 2016: 7).

Bu sayede tedarik zincirindeki tüm paydaşların verimliliğini ve üretkenliğini artıracak ve lojistik süreçleri daha esnek ve ekonomik hale getirecektir. Bu kavram, iş birliği yoluyla tedarik zincirinde faaliyet gösteren tüm şirketler için en iyi kârın, şirketlerin kendileri tarafından elde edilebilecek en iyi kârların toplamını aşacağını belirtir. Endüstri 4.0 kavramı fabrikalar için ne kadar önemliyse, Lojistik 4.0 kavramı da tedarik zinciri için o kadar önemli seviyededir.

 

Lojistik 4.0’ın Ortaya Çıkışı

İş süreçlerinin dijitalleşmesi, elektronik veri alışverişini teşvik etmeye yönelik ilk çabalarla 1960 yıllarında başlamıştır. Bu süreçler, yeni uygulamalar ve değiş tokuş edilen bilgilerin akışını, hızını, güvenilirliğini ve güvenliğini iyileştiren teknolojilerin entegrasyonu ile zamanla daha karışık hale gelmiştir. Lojistik zincirindeki katılımcılar arasında veri yönetimi ve alışverişi, katma değerli hizmetlerin tasarımına katkıda bulunarak, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir yenilik ve iç görü kaynağı olduğunu kanıtlamaktadır (Pérez ve Sanchez, 2019).

Bu nedenle uygulamalar, giderek daha karışık ve detaylı bir lojistik zinciri birbirine bağlayan ve besleyen, katılımcıların rekabet gücünü artıran ve mevcut altyapı ve hizmetlerin verimliliğini en üst seviyeye çıkaran teknolojik bir iplik olarak görülmelidir. Bu teknolojik uygulamalar, altyapı hizmetlerinin verimliliğini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek, farklı katma değerli hizmetler için imkanlar yaratmak ve olumsuz sosyal ve çevresel dışsallıkları azaltmak için farklı bilgi kontrol, iletim ve işleme teknolojilerini birleştirir ve koordine etmektedir (Pérez ve Sanchez, 2019).

Dördüncü sanayi devriminin ortasında, sürekli bilgi yönetimi ve gerçek zamanlı tedarik zinciri yönetimine olanak tanıyan hem aktörler hem de ülkeler arasında giderek belirsizleşen sınırlar ile hizmet kalitesine vurgu yaparak dış ticaret iş modeli bir kez daha değişmektedir.

Yıkıcı bir teknoloji, yeni bir pazar yaratan veya mevcut bir pazarı önemli ölçüde değiştiren, toplum tarafından daha önce günlük olarak kullanılan ürün veya hizmetlerin yerini alan veya ortadan kaldıran bir yeniliktir. Bu tür yıkıcı yenilik, mevcut pazar lideri şirketlerden ziyade, piyasaya giren yabancılar ve girişimciler tarafından üretilme eğilimindedir. (Voege, 2019).

Blok zinciri, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi bir dizi teknoloji, işletme verimliliğini artırmak, üretimi talepteki değişikliklere hızla uyarlamak için gereken esnekliği sağlamak ve ilgili maliyetleri ve negatif dışsallıkları azaltmak amacıyla kurumsal sektörde iç içe geçerek ve yıkıcı değişiklikler üreterek dördüncü sanayi devrimini yönlendiriyor. Dördüncü sanayi devrimi için hizmet sunan Lojistik 4.0, zaman ve kaynakların optimizasyonu, tedarik zinciri izlenebilirliği, verilerin güvenliği ve bütünlüğü ve farklı insan ve dijital aktörler arasında uygun birlikte çalışabilirlik ile karakterizedir. Bu dijital ekosistem aynı zamanda yenilikçiliği ve sosyal ve çevresel olarak daha sürdürülebilir ticareti teşvik eden yeni bilgi tabanlı hizmetlerin ve iş modellerinin oluşturulmasını da desteklemektedir.

Tedarik zincirinin temsilcileri arasındaki iş birliği ve tüm lojistik zincirinin daha iyi görünürlüğü ve izlenebilirliği, kargo akışlarının gerçek zamanlı yönetimini ve altyapı ile mevcut insan ve teknolojik kaynakların daha iyi kullanımını kolaylaştırır. Büyük hacimli bilgilerin gerçek zamanlı olarak mevcudiyeti, kanıta dayalı karar vermeye fayda sağlar, böylece çalışma verimliliğini, ilgili maliyet ve hizmetlerde iyileştirmeleri ekonomik üretkenliği artırmaktadır.

Yeni bilgi tabanlı lojistik hizmetleri türlerinin önünü açan teknolojik değişiklikler, esas olarak, talepteki veya mevcut altyapıdaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yönetmek ve optimize etmek için hizmetlerin ve sistemlerin entegrasyonu ile desteklenir, bu da maliyetleri ve taşıma sürelerini azaltır ve müşteri teslimat deneyimini geliştirir. Liman lojistiğindeki yıkıcı teknolojiler arasında robotik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, otomasyon ve tabii ki blok zinciri yer alıyor.

Bu unsurlar, diğer bilgi teknolojisi gelişmelerinin yanı sıra birbirleriyle veya bulut bilişim, coğrafi bilgi sistemleri, 5G ve liman topluluk sistemleri gibi diğer mevcut teknolojik araçlarla bir arada bulunur ve bağlantılıdır.

Üretim süreçlerinin konfigürasyonundaki esneklik ve talebe otomatik olarak uyum sağlama yeteneği, dördüncü sanayi devriminin özüdür (Lage, 2019). Birbirinden farklı verileri yakalamak, güvenli bir şekilde iletmek ve analiz etmek, dinamik ve sürekli olarak yeni optimizasyon süreçlerini tetikleyen rehberli kararlar almak için esastır.

 Lojistik 4.0 Yönetimi İçin Ana Teknolojiler

Bu bölüm, lojistik planlamada iyileştirmeye ve ürün ve hizmetlerin üretimi yoluyla lojistik süreçlerde değer yaratmayı sağlayan farklı bilgi sistemlerinin entegrasyonuna izin veren lojistik sistemlerinde kullanılan temel bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanımına, kapsamına ve etkisine değinmektedir.

Lojistik 4.0, küresel rekabetin ve değişen müşteri taleplerinin getirdiği değişimi sağlayabilmek için tüm teknolojik temellerin iş birliğine dayanmaktadır. Bu nedenle dijitalleşme, dikkatli yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Katmanlı üretim/3D baskı, arttırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, blockchain teknolojisi, bulut hizmetleri, işbirlikçi planlama, tahmin ve yenileme, insansız hava araçları, elektronik, veri değişimi, e-satın alma, kurumsal kaynak planlama, global konumlandırma sistemleri ve genel paket telsiz hizmetleri (GPS ve GPRS), pick-to-light and pick-by-voice, radyo frekansı, tanımlama, satış ve operasyon planlaması, nesnelerin interneti, ulaştırma yönetim sistemi, depo yönetim sistemi, giyilebilir teknolojiler ve dijital ikiz gibi yıkıcı teknolojiler, yüksek bağlantı ve mobil teknoloji yeteneklerini entegre etmeye başlamıştır ve lojistik için yeni bir yaklaşım ve teknoloji araştırma eğilimini temsil eden Endüstri 4.0 olarak adlandırılmaktadır.

Büyük Veri Analitiği

Gelecekteki davranışların tahmin edilmesini sağlayan, verilerdeki davranış kalıplarını belirlemek için her türlü saklanan elektronik bilgiye gelişmiş istatistikler uygulayan teknolojik bir araçtır. Büyük veri ve iş analitiği içerir, bu nedenle veri yönetimi yaklaşımlarının geleneksel yeteneklerini aşan önemli miktarda ve çeşitli yüksek hızlı verileri işler. Büyük veri analitiği, organizasyonel stratejileri ve operasyonları sürekli olarak değerlendirmek ve iş planlaması için bir rehber sağlamak için becerileri, teknolojileri ve uygulamaları inceler. Kullanımları, istatistiksel ve operasyon analizi, tahmine dayalı modelleme, tahmin ve optimizasyon tekniklerine dayanan ürün geliştirme için stratejik yönetimden müşteri hizmetlerine kadar uzanır. Tedarik zincirinin görünürlüğünü ve şeffaflığını artırır ve operasyonların ve bakımın verimliliğini artırmak için bilginin kullanılabilirliğini artırır. Aynı şekilde, entegrasyonu ve iş birliğini teşvik eder (Kache ve Seuring, 2017).

 

Blockchain Teknolojisi

Blockchain teknolojisi, işlemleri ve bilgileri yönetir ve tedarik zinciri katılımcıları arasındaki varlıkların ve işlemlerin geçmişini gerçek zamanlı olarak depolayan dağıtılmış bir defter veya veri tabanı olarak tanımlanabilir. İşlemlerin eşzamanlı olarak kaydedilmiş bir versiyonunu geliştirir ve farklı bilgisayarlardan aynı anda birden fazla değişiklik yapıldığında ortaya çıkan çakışmaları önlemeye yardımcı olur. Blockchain teknolojisi, gelişmekte olan teknolojilerin ekosisteminin bir parçasıdır ve üçüncü taraf doğrulamasına gerek kalmadan bilgisayar algoritmalarını kullanarak işlemleri dakikalar içinde işleyebilir ve tamamlayabilir.

Bu nedenle, veri bütünlüğünü koruyarak, gerekli bilgilerin anında paylaşılmasına ve süreçlerin programlanabilir ve otomatik kontrolünü sağlayarak birçok manuel işlem, belgelerin fiziksel olarak doğrulanması ve aracı/broker ihtiyacını ortadan kaldırır. Blockchain'in tedarik zincirindeki rolü, ürünleri hammaddeden bitmiş ürünlere kadar takip eden organizasyonlar arası bir sistem olarak hareket etmektir, akıllı sözleşmeleri ve tedarik zinciri finansmanını yönetir ve bir tedarik zincirinin artan görünürlüğünü ve izlenebilirliğini sağlar (Gurtu ve Johny, 2019).

 

 

 

 Bulut Hizmetleri

Bulut hizmetleri ve özellikle bulut merkezleri, bilgisayar olanaklarını, depolama aygıtlarını ve paylaşılan uygulamaları kullanarak, isteklere ve kullanım kolaylıklarına göre her zaman ve her yerde internete erişmek için bir bilgisayar modeli sağlar. Bu, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve hizmet olarak yazılım aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bulut hizmetleri, lojistik bilgilerinin depolanması, alınması, danışmanlığı ve güvenli korunması gibi hizmetler sunar. Ek olarak, lojistik operasyonları desteklemek için lojistik bilgilerinin akıllı işlenmesi ve analizini sunarlar; operasyonların planlanması, tasarımı ve simülasyonu için lojistik yazılım alışverişini kolaylaştırmak ve diğerlerinin yanı sıra kalite takibi ve izlenebilirlik, konteyner ve ürün takibi ve tehlikeli yüklerin genel olarak izlenmesi için nesnelerin interneti platformlarının kurulmasına izin verir (Xu ve ark., 2012).

 İşbirlikçi Planlama ve Yenileme (CPFR)

Bir şirketin lojistik sistemlerinin, işbirlikçi yaklaşımlar yoluyla tedarikçilerin ve müşterilerinkilerle entegrasyonunu temsil eden bir araçtır. Satıcı tarafından yönetilen envanter ve verimli tüketici yanıt sistemlerinin evrimi olarak kabul edilir. Üretim ve tedarik planlaması, talep tahmini ve envanter yenileme dahil olmak üzere çeşitli tedarik zinciri süreçlerini koordine eder.,

 İşbirliğine dayalı planlama, tahmin ve yenileme, envanter doğruluğunu ve yanıt verme hızını artırır; ortaklarla ilişkileri güçlendirir, tedarik zincirinin döngü sürelerini ve genel maliyetlerini azaltır; gelirleri ve kârları artırır ve diğerlerinin yanı sıra kamçı etkisini azaltır (Panahifar ve ark., 2015).

 

Elektronik Veri Değişimi

Bir şirketin bilgi sisteminden tedarikçisinin bilgi sistemine iş verilerinin transferini temsil eder. İşlemleri minimum hatayla, en yüksek hızda ve en düşük maliyetle gerçekleştirmek için farklı bilgisayar sistemleri ve dilleri tarafından kullanılan veri yapılarını standartlaştırır ve bunu bir tedarik zincirinin üyeleri arasında şeffaf bir şekilde yapar.

GPS sensörlerini desteği ile ürünlerin son tarih ve teslimat sürelerinin önceden bilinmesini kolaylaştırarak tolere edilebilir tahmin hataları sunar. Lojistik süreçlerinde teknolojilerin benimsenmesi için ortaklarla olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar (Gunasekaran ve ark., 2017). Ayrıca ayrıntılı gönderi bilgilerini müşteriye önceden ileten gelişmiş gönderi bildiriminin uygulanmasını da kolaylaştırır.

 

Nesnelerin İnterneti (IOT)

Sıradan nesneleri ve ürünleri internete bağlayarak veri iletmelerini ve almalarını sağlar. Fiziksel ve sanal nesnelerin kimlikleri ve fiziksel özellikleri olduğu ve akıllı ara yüzler aracılığıyla bir bilgi ağına entegre edildiği standart ve birlikte çalışabilir iletişim protokollerini kullanan kendi kendini yapılandırma yeteneklerine sahip bir altyapıya dayanmaktadır. Lojistikte, nesnelerin interneti teknolojileri tedarik zinciri boyunca farklı varlıkları birbirine bağlar. Bu bağlantılardan üretilen veriler, operasyonların gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar ve yeni değer kaynakları oluşturur. Lojistik için nesnelerin interneti çözümleri, ürünlerin gerçek zamanlı olarak tam olarak izlenmesini sağlamak için sensörleri radyo frekansı tanımlaması ve GPS ile entegre ederek, ürünlerin müşterinin istediği koşulda varmalarını sağlar (Chuang ve ark., 2017).

 

Lojistik 4.0 Fırsat-Tehditler ve Güçlü-Zayıf Yönleri

Lojistik 4.0’ın fırsat ve güçlü yönleri olduğu gibi tehditleri ve zayıf yönleri de bulunmaktadır.

 Fırsatları

Lojistik 4.0’ın fırsatları izlenebilirlik, tam otomasyon, hız, eş zamanlı veri paylaşımı, maliyet avantajı, mal ve hizmet miktarında artış, kontrol gücünde artış, etkin iletişim sistemleri, yurtdışı pazarlara entegrasyon, blockchain uygulamaları vb.dir.

Tehditleri

Lojistik 4.0’ın tehditleri altyapının ihtiyacı karşılayamaması, sürecin uzunluğu, maliyet yatırımı gereksinimi, gelenekselci yaklaşımlar, teknoloji entegrasyon sorunları, bilgisayar korsanları ve güvenlik tehditleri, teknoloji dışı kalarak yabancı rakiplere yer açma, yanlış kullanım vb.dir.

 Güçlü Yönleri

Lojistik 4.0’ın güçlü yönleri maliyetlerin azaltılması, müşteri sadakati, çalışan verimliliği, hizmet çeşitliliği, hizmet kalitesi, iş yapış şekillerinin değişmesi, daha verimli işleyiş, katma değer zinciri, özellikle insan kaynaklı hataları önleme vb.dir.

Zayıf Yönleri

Lojistik 4.0’ın zayıf yönleri istihdam üzerinde olumsuz etkisi olacağına dair genel kanı, finansal sektörel ve kamusal platformların yetersizliği, teşvik sisteminin yetersizliği, yatırım maliyeti, internet bağlantılarının standart olmaması vb.dir.

 Sanayi 4.0’ın Limancılık Sektörüne Etkileri

Lojistik ve dağıtım zincirleri dahil olmak üzere BİT uygulamalarının şirketler içinde ve şirketler arası ürün oluşturma ve kullanmanın tüm aşamalarında sistemlere entegrasyonu Endüstri 4.0 için bir zorunluluktur (Soyak, 2017: 77).

 Bu bağlamda artık tüm sistemlerin kendi değer zincirinin her bir parçasının otomasyonunun ötesine geçerek birbiriyle entegre olması gerekiyor. Entegrasyonun en önemli özelliği, değer zincirinin tüm adımlarının gerçek zamanlı, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olması, akıllı ve uyarlanabilir endüstriyel süreçlerin vizyonunu mümkün kılmasıdır. Bu vizyon, daha hızlı, daha esnek, daha kaliteli ve daha verimli bir endüstriyel yolculuğu tanımlar. Yüksek performanslı ve merkezi olmayan katmanlı imalat sistemleri, lojistik maliyetlerini ve stok seviyelerini azaltacaktır (TÜSİAD, 2016:13-55).

Endüstri 4.0 kavramı, lojistik sektörü ve diğer tüm sektörler için önemli değer yaratma fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda lojistik 4.0 veya dijital lojistik yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor; yerel dinamiklere, lojistikle ilgili süreçlere, hedeflere, tedarik zincirlerine özel önem veren, özerk bir karar verme mekanizması tarafından yönetilen merkezi olmayan bir yapı olarak tanımlanabilir. Müşteriler dijital olarak birbirine bağlanır. Dijitalleşme ve IoT aracılığıyla tedarik zinciri görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin sağlanması, Lojistik 4.0'ın temelini oluşturacaktır (Esmer, 2017). IoT tabanlı ulaşım altyapısında akıllı otonom araçların kullanılması yepyeni bir boyutun kapılarını açacak ve daha otomatik ve esnek lojistik çözümlerine yol açacaktır. Kapasite, hava durumu, trafik ve araçlar hakkında daha kapsamlı bilgiler paylaşıldığında büyüyen lojistik akışları daha etkin bir şekilde yönetilecektir (Kesayak, 2017).

Lojistik 4.0 sürecinde taşımacılık sektöründe çalışan tüm oyuncular, uydu takip sistemleri kullanılarak araç takibi, araçların diğer araçlarla iletişimi, trafik ve yol durum bilgileri ve araçlarla ilgili farklı sensör verileri ve yükleri ile ilgili teknolojilere maruz kalıyor; Araç bazında rotaları ve rota güncellemelerini otomatik olarak sağlayabilen akıllı sistemleri kullanın. Günümüzde lojistik zincirinin en önemli halkalarından biri limandır. Limanlar, deniz taşımacılığı için en önemli alanlardır ve büyük miktarlardaki malları uzun mesafelere verimli bir şekilde taşıyabilir. Öte yandan artan talep nedeniyle mevcut limanlarımız kapasitelerini artırmış ve maksimum kapasitelerini daha verimli kullanmak için ekipman, teknoloji ve sistemlere yatırım yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Çünkü günümüz ihtiyaçlarına göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), limanlarda ve tüm sektörlerde artan bir öneme sahiptir (Erdal, 2008: 100-300).

Lojistik sektörünü doğrudan etkileyen Endüstri 4.0, kaçınılmaz olarak denizcilik ve liman sektörlerini de etkileyecektir. Örneğin, Endüstri 4.0 hayatımızın büyük veri analitiğine girerken, liman operasyonları ile ilgili tahminler düşük hata oranları ile önceden hesaplanarak liman altyapısının, üst yapılarının ve ekipmanlarının daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır. Maliyetleri azaltabilir. Bu değişimin ışığında, denizcilik endüstrisindeki tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekecektir. Bu süreçte, küresel tedarik zincirindeki tüm denizcilik sektörü oyuncularını içeren bir elektronik platform oluşturulacak. Liman yetkilileri; bağlanabilirliklerini, otonom sistemlerini ve büyük veri analitiğini geliştirmek için dijitalleşme seviyelerini artırmak zorunda kalacaklar (Esmer, 2017).

Bu noktada beklenen; etkin, verimli ve yaygın olarak kullanılan bir "liman topluluk sistemi" oluşturmak kritik önem taşıyor. Liman topluluğu, limanla ilişkili ve bağlantılı tüm özel ve kamu kurumlarını ifade eden bir kavramdır. Bu sistemler, süreçte taşıyıcıları, nakliyecileri, limanları ve gümrük makamlarını birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. Bu sistemde paydaşlar arasında elektronik veri değişimi (EDI), gümrük işlemleri, yük ve gemi durumu, izleme takip-takip sistemi, istatistik ve belgelerin tutulması, e-ticaret, liman müşteri hizmetleri vb işlemleri yapılmaktadır (Çetin ve Sait, 2014: 87)